جمله امروز :خوشبختی از شاد بودن با تنهایی خودت شروع میشه

خداوند جهان را با عشق آفرید

معصومه مزرعه

" کارشناس ارشد روانشناسی "

" Psychologist "

نوشته های من برای شما

چرا شاد نیستیم؟

ادامه

ادامه

ده راهکار شاد بودن

ادامه

چطور میتونم کمکتون کنم